Scroll to top
altanok

Altánky a prístrešky

Všetko na mieru

Pri vstavan�ch skriniach, �atn�koch ale aj �atn�kov�ch skriniach ide o�v�robu presne na mieru pod�a konkr�tnych a�individu�lnych po�iadaviek z�kazn�ka.
Pre dokonal� vyu�itie priestoru na odkladanie �iat, obuvi, kancel�rskych potrieb, resp. in�ch doplnkov v�m priprav�me 3D n�hladov� �t�diu presne pod�a va�ich po�iadaviek, alebo v�m navrhneme rie�enie s priestorovou vizualiz�ciou technick�ho a povrchov�ho prevedenie, aby ste vyu�ili ka�d� centimeter �tvorcov� priestoru.
Na�e rie�enia pon�kaj� maxim�lne vyu�itie stavebn�ch v��ok s mo�nos�ou ve�k�ho mno�stva kombin�ci� materi�lov vn�torn�ho vybavenia, dverov�ch v�pln� a profilov�ch syst�mov.

M�me bohat� sk�senosti so vstavan�mi skri�ami a �atn�kmi. Pon�kame V�m vstavan� skrine na mieru. K dispoz�cii m�me ve�k� �k�lu farebn�ho a materi�lov�ho prevedenia. V ponuke n�jdete mno�stvo elegantn�ch profilov v r�znych farebn�ch prevedeniach. Viecero profilov poskytuje aj mo�nos� imit�cie dreva. Dvere si m��te ozdobi� r�znymi zrkadlami, farebn�mi sklenn�mi lacobelmi, kovov�mi v�stuhami. K praktick�mu vyu�itiu vn�torn�ho priestoru skrin� ve�kou mierou prispieva aj vhodn� vo�ba vn�torn�ho vybavenia.

Postup prác

1

Vstupná konzultácia s popisom dopytu

2

Orientačná cenová ponuka

3

Obhliadka a zameranie našim pracovníkom

4

Spracovanie zákazky a doriešenie alternatívnych detailov

5

Vypracovanie presnej cenovej ponuky

6

Výroba

7

Montáž

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.