Scroll to top
riesenie

Komplexné riešenie interiérov

Neodmyslite�nou s��as�ou na�ej ponuky s� architektonick� 3D n�vrhy.

Na�a v�roba spo��va v n�bytkov�ch a stavebno-stol�rskych v�robkoch. Jedn� sa o kuchynsk� linky, vstavan� skrine, kancel�rsky n�bytok, zariadenia izieb ako s� skrine, komody, postele, ve�iakov� a deliace steny, interi�rov� a exteri�rov� dvere, z�hradn� n�bytok, br�ny, ploty a podobn� produkty, ktor� sa z dreva daj� vyrobi�.

Vykon�vame stavebn� �innosti ako s� sadrokart�nov� a montovan� dreven� kon�trukcie, zastre�enia, krovy ako aj stavebn� rekon�trukcie.

V ponuke m�me r�zne druhy materi�lov a drev�n ako laminovan� a dyhovan� drevotrieskov� dosky, f�liovan� MDF dosky, la�ovka a �p�rovka, pou��van� je aj mas�vne drevo. V�etko z�vis� na dohode so z�kazn�kom – m� mo�nos� v�beru zo �irok�ho sortimentu katal�gov, fotografi� na�ich vlastn�ch v�robkov, pr�padne zhotoven�ch vzoriek.

Postup prác

1

Vstupná konzultácia s popisom dopytu

2

Orientačná cenová ponuka

3

Obhliadka a zameranie našim pracovníkom

4

Spracovanie zákazky a doriešenie alternatívnych detailov

5

Vypracovanie presnej cenovej ponuky

6

Výroba

7

Montáž

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.